EU e-Privacy

Diolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am drwsio`r gamfa ger Ty Hyll. Hen lun isod!Capel 1

Icon 762x

Mae gennym Hap!

Cliciwch yma i gysylltu â’r Hap trwy iTunes.

Mae hap y llwybr Llechi ar gael yn Storfa Apple.  mae’r fersiwn hwn ar gyfer Apple iPhones a/neu iPads yn unig.

Bydd y fersiwn Android ar gael ar Google Play Store cyn hir – cadwch lygad yma!

Defnyddiwch yr Hap i ddilyn Llwybr Llechi Eryri.  Mae’r Hap yn cynnwys map “byw” o’r daith sy’n olrhain eich symudiadau trye ddefnyddio GPS.  Ar gyfer offer heb GPS neu bobl sydd yn well ganddynt ddilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig, mae yno hefyd gyfeiriadau manwl i’ch helpu i brofi treftadaeth ddiwydiannol unigryw yr ardal.

Mae’r Hap yn defnyddio technoleg GPS i'ch lleoli ar y Llwybr. Gall parhad o ddefnyddio GPS sy'n rhedeg yn y cefndir leihau'r bywyd batri yn ddramatig.

app screenshot group

Nid yw Llwybr Llechi Eryri yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddefnyddio'r App hwn neu'r Llwybr, sy'n dilyn hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau caniataol.
Mae`r Hap ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg

Prosiect ysgolion.

Cwblheir hyn gyda dim ond tacluso i wneud.

Prosiect cof cymunedol.

Mae hyn wedi'i gwblhau fwy neu lai gyda rhywfaint o dacluso i'w wneud ar y wefan.

Gwefan ac app

Edrychwch ar y wefan. Mae yna lawer o wybodaeth ar gael - mapiau, cyfarwyddiadau, manylion llety a thrafnidiaeth, ffeil GPX, clipiau cof llafar, y byrddau dehongli. Mae peth gwaith i'w wneud o hyd i'r wefan Gymraeg yn benodol ac i gwblhau'r app. Anfonwch e-bost atom os gwelwch chi unrhyw anghysondebau ar y wefan.

Arwyddion a rowndeliau

Yn anffodus, cawsom rai problemau gyda nifer o arwyddion yn cael eu difrodi - uwchben Mynydd Llandegai a ger Llyn Ogwen, y mwyaf tebygol gan y gwynt. Yr ydym yn siarad â'r gwneuthurwr ynglŷn â hyn.

Llwybr caniataol Conwy Falls

Mae hyn wedi'i gwblhau bron. Diolch i Miles of Go Below a Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd am ei gydweithrediad.

 Y llawlyfr

Mae hyn i fod i gael ei ryddhau'n swyddogol ddiwedd mis Ebrill. Archebwch eich copi yn awr o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a bydd yr elw yn mynd tuag at welliannau llwybrau.

Byddwn yn awr yn siarad â Gwasg Carreg Gwalch ynglŷn â chanllaw Cymraeg.

 Cynllun pasbort

Mae hwn yn gynllun sydd wedi'i chynllunio i annog cerddwyr i ddefnyddio caffis, tafarnau a siopau lleol. Gallant lawrlwytho`r "pasbort" o`n wefan a gellir ei stampio gan fusnesau sy'n cymryd rhan. Bydd wyth stamp yn eich galluogi i hawlio medal coffa am gost fach. Hyd yn hyn, mae 15 o leoliadau sy'n cymryd rhan.

 Wardeiniaid

Mae gennym yr holl lwybr a gwmpesir gan wardeiniaid unigol neu wardeiniaid grŵp.

Ymddiriedolaeth

Rydym wedi gwneud cais i`r Comisiwn Elusennau ar gyfer statws ymddiriedolaeth ac mae gennym bum Ymddiriedolwr gwirfoddol.

Henebion

Os oes gan unrhyw un gysylltiadau agos â Rheilffyrdd Ffestiniog neu Ucheldir Cymru.Hoffem wagenni chwarel fel nodweddion cychwyn a diwedd - ein prosiect nesaf!

Rydym yn cyrraedd diwedd ein prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac efallai mai dyma ein hadroddiad diwethaf. Ond cadwch mewn cysylltiad trwy Facebook neu Twitter. Ni all 800 o ddilynwyr ar Facebook fod yn anghywir.

Prosiect Ysgolion.

Cwblheir hyn gyda dim ond tacluso i wneud.

Prosiect cof cymunedol.

Mae Sian wedi lunio'r byrddau dehongli ac mae rhai eisoes yn cael eu harddangos - yng Nghwm Penmachno a`r Pengwern. Hefyd, mae'r clipiau ar gyfer y wefan a'r app yn gyflawn. Llwyddiant arall

Gwefan ac app

Edrychwch ar y wefan. Mae gwaith i'w wneud o hyd i'r safle ac i gwblhau'r app. Anfonwch e-bost atom os gwelwch chi unrhyw anghysondebau ar y wefan.

Arwyddion a rowndel

Mae'r arwyddion llwybrau troed metel wedi eu osod, a diolch i Gerallt Jones o Wynedd a Caroline Turner o Gyngor Conwy am drefnu hyn.

 

 

 

Digwyddiad

Ar 10 Tachwedd, lansiwyd y Llwybr yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Ar gyfer rheolwr y prosiect, Aled Owen, Joan Cutting a Raymond Griffiths, dechreuodd y diwrnod yn gynnar gyda chyfweliadau byw ar gyfer Radio Cymru, BBC Radio Wales a ffilmio ar gyfer S4C a BBC Cymru am 8.00 yn Bethesda.

Yn y prynhawn, cynhaliwyd cyfres o gyflwyniadau gan y rhai a fu'n rhan o'r prosiect. Yn gyntaf, rhoddodd Aled drosolwg o'r prosiect, ei bartneriaid a'i ariannwyr. Nododd fod cerdded yn weithgaredd cynyddol ac, o bosib, y gallai'r Llwybr ddod â hyd at £ 1.3M y flwyddyn i'n pentrefi llechi.

Yna, siaradodd Sian Shakespear am y prosiect cof cymunedol a datblygu byrddau dehongli yn seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd gan gyfranogwyr yn y prosiect. Dilynwyd Sian gan John Harold ac Owain Thomas o Gymdeithas Eryri, a ddisgrifiodd waith y gymdeithas.

Roeddem yn fraint cael fel un o'n siaradwyr, yr Arglwydd Dafydd Wigley, a siaradodd am y cynnig presennol ar gyfer statws Safle Treftadaeth y Byd i  ardaloedd llechi Gwynedd. Pwysleisiodd sut roedd Llwybr Llechi Eryri yn ffurfio cyswllt pwysig rhwng yr ardaloedd hyn a byddai'n dod â'n treftadaeth a'n diwylliant llechi i sylw rhyngwladol. Yna, ymddeolodd y 95 o gynadleddwyr am luniaeth, gan gynnwys cacennau yn ymgorffori logo Llwybr Llechi Eryri, wedi eu bobi yn ffres gan y fenter gymdeithasol leol, Caffi Coed y Brenin.

Parhaodd y prynhawn gyda chyflwyniad gan Anita Daimond ar brosiect celf yr ysgol, ac yna perfformiad o ddrama wreiddiol am Streic y Penrhyn a roddwyd gan 27 o ddisgyblion Ysgol Llanllechid.

Yna rhoddodd Nina Steele o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd arddangosiad i ni o'r gronfa ddata ar-lein rhad ac am ddim, Archwilio. o safleoedd archeolegol a rhoddodd Rhys Mwyn, canwr gwerin, comedydd, raconteur, newyddiadurwr ac archeolegydd amatur, sôn am ddefnydd llechi Rhufeinig cyn i'r prynhawn gau efo Denis McAteer, llywydd Ramblers Cymru. Diolch i Joan, Raymond ac Andy Walsh am gynrychioli Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm yn y seminar.

Gyda`r nos, cynhaliwyd Gyngerdd Mawreddog gyda'r Côr Meibion ​​Penrhyn (arweinydd: Owain Arwel Davies, cyfeilydd, Frances Davies), Côr Penmachno (arweinydd, Liz Green, cyfeilydd, Geraldine Tunstall) a Seindorf Arian Deiniolen (arweinydd: Lois Eifion), wedi'i gynnal gan Neville Hughes o Hogia Llandegai. Uchafbwyntiau'r noson oedd Côr Penmachno yn canu Adiemus gan Carl Jenkins a Chôr y Penrhyn yn perfformio "Nkosi Sikelel 'i Afrika", anthem genedlaethol De Affrica, ac yna Molianwn. Yn yr eitem derfynol, daeth y tri chyfrannwr at ei gilydd i ganu "World in Union". Roedd yn dda gweld rhai o drigolion Cwm yn ymuno â ni ar yr hyn oedd yn diwrnod wych i ddathlu prosiect cyffrous iawn.

Diolch i'n hariannwyr, yn enwedig Cronfa Dreftadaeth y Loteri am eu cefnogaeth.

 

Y dyfodol

Mae trafodaethau'n mynd ymlaen ynglŷn â llwybr Rhaeadr Conwy.

Bydd canllaw i'r Llwybr yn cael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2018 ac rydym yn chwilio am rywun i ysgrifennu llyfr canllaw Cymraeg.

Rydym yn gweithio ar greu Ymddiriedolaeth i reoli, marchnata a chynnal y Llwybr.

Mae gan nifer o fusnesau lleol ddiddordeb mewn darparu gwyliau tywys ar hyd y Llwybr, a hefyd i gyfrannu at ei gynnal.

Mae nifer o bobl a grwpiau wedi wirfoddoli i bod yn wardeniaid ar y Llwybr

Prosiect Ysgolion.

Dim byd arall i adrodd yn wir. Bydd plant Ysgol Llanllechid yn perfformio eu ddrama am y Streic Fawr yn ein digwyddiad lansio ar 10 Tachwedd. Bydd Anita yno a bydd Jwls yn cynnal arddangosfa o waith y plant.

 

Prosiect cof cymunedol.

Mae Sian yn gweithio gyda HKA Design i lunio'r byrddau dehongli ac mae'r drafftiau cyntaf yn edrych yn dda dros ben. Hefyd, mae'r clipiau ar gyfer y wefan a'r app bron yn gyflawn. Rhan arall llwyddiannus iawn o'r prosiect

 

Gwefan ac app

Edrychwch ar y wefan. Mae gwaith i'w wneud o hyd i'r safle ac i gwblhau'r app. Anfonwch e-bost atom os gwelwch chi unrhyw anghysondebau ar y wefan.

 

Arwyddion a rowndiau

Mae tua 90% o'r rowndiau a pyst oddi ar y ffordd wedi'u gosod. Diolch yn fawr iawn i Owain o Gymdeithas Eryri, ac i Gerallt o Gyngor Gwynedd, sydd wedi bod yn gweithio gyda'r Cerddwyr. Hefyd Peter Williams o'r clwb cerdded ym Mlaenau.

 

Gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri yn gosod arwyddion

Mae'r arwyddion llwybr troed metel yn mynd i fyny ar y cefnffyrdd yn ystod y mis nesaf. Unwaith eto, diolch i Gerallt Jones o Wynedd a Caroline Turner o Gyngor Conwy am drefnu hyn. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru tua 9 arwydd brown ar yr A5

 

Digwyddiad

Unwaith eto, nodyn atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

 

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

 

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno a bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn dod i ben.

 

Y dyfodol

Fe wnaeth ein cerddwr cyntaf, Brian Ruddin, gwblhau'r Llwybr yn ddiweddar mewn chwe diwrnod wrth profi tywydd rhyfeddol. Dwedodd:

Os yw unrhyw un yn ystyried llwybr pellter hir, byddwn yn argymell hyn heb betruso. Byddaf yn ôl y flwyddyn nesaf i wneud hynny eto, ond y tro nesaf mewn darnau a heb fy mhac 40lb!

I bawb sy'n ymwneud â dod â'r llwybr hwn yn fyw, rwy'n eich saliwtio chi. Mae'n daith wych o Eryri ac wedi mynd â mi i leoedd nad wyf erioed wedi'u hystyried o'r blaen. I bawb yr wyf wedi siarad â hwy, diolch am gymryd yr amser i wrando. I bawb a wasanaethodd fi a fwyd a diod, diolch i chi, rydych chi i gyd yn anhygoel.

I Aled a'r tîm o wirfoddolwyr, mae gennych rywbeth arbennig yma ac rwy'n bositif y bydd hyn yn cael ei adnabod fel un o'r llwybrau gorau yn y DU. Rwy'n gobeithio yn y dyfodol ei fod hefyd yn cael ei gydnabod fel llwybr cenedlaethol.

Rydym wedi codi tua £ 10,000 i greu'r llwybr oddi ar y ffordd i osgoi hyd byr yr A5 ger Conwy Falls, ond mae angen £ 5 - 8,000 arall i gwblhau'r prosiect. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn ag unrhyw gyllid.

Mae gennym awdur sydd â diddordeb mewn ysgrifennu canllaw ar gyfer Kittiwake a maegan  Mark Richards, arlunydd a cherddwr sydd wedi diweddaru canllawiau Ardal y Llynnoedd Wainright, ddiddordeb mewn llunio llyfr darluniadol o`r Llwybr Llechi Eryri.

Yn olaf, yn amodol ar gymeradwyaeth y ddau Gyngor, mae'r OS yn fodlon cynnwys y Llwybr ar fapiau'r OS. Bydd hynny'n sicr yn denu cerddwyr

Adroddiad Awst 2017

Prosiect Ysgolion.

Mae'r prosiect hwn bron wedi'i gwblhau gyda dim ond ychydig o bethau i`w orffen. Yn fuan, byddwch chi'n gallu dechrau chwilio am y geocache ar geocaching.com. Mae Anita Daimond a Jwls Williams wedi gwneud gwaith gwych gydag ymroddiad a brwdfrydedd mawr. Mae dros 350 o blant o 15 ysgol wedi cymryd rhan - ein targed oedd 100 o blant o 5 ysgol. Llwyddiant, r`ydych yn meddwl?

Prosiect cof cymunedol.

Mae'r prosiect cof cymunedol hefyd bron â chwblhau ac mae Sian Shakespear yn llunio'r byrddau dehongli a'r clipiau cof ar gyfer y wefan a'r app. Unwaith eto, mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn gyda llawer mwy o bobl yn ymwneud â'n targed.

Fel o'r blaen, yr ydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, ac ystyrir unrhyw awgrymiadau.

 

Gwefan ac app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau'r canllawiau i'w lawrlwytho a mae Creativity Jones wedi eu rhoi ar y wefan.  Mae yna waith i`w wneud ar y wefan o hyd, on mae pethau yn dod ymlaen.  Hefyd, mae`n rhaid gwblhau`r app.

  

Arwyddion a rowndels

Bellach, gellir gweld pyst a rowndels mewn sawl man ar hyd y Llwybr. Fodd bynnag, bydd yn cymryd ychydig cyn bydd yr holl arwyddion yn ei le. Uchod, gwelir Aled ac Andy Walsh yn gwneud twll ar gyfer un o'r pyst.

Yn anffodus, torrodd un o'n gwirfoddolwyr o Cofio Cwmorthin ei ffêr wrth iddo osod arwyddion. Felly mae angen inni cymryd drosodd ei waith. Dymunwn gwellhad gyflym i Mel.

Mae holl arwyddion llwybr troed metel wedi'u dosbarthu i'r gwahanol gynghorau er mwyn iddynt eu rhoi i fyny. Ond, ar y funud olaf, cawsom ein cynghori gan Lywodraeth Cymru bod angen Archwiliad Diogelwch Ffyrdd arnom ar gyfer pob lleoliad arwydd brown. Mae yna 135 o'r arwyddion hyn felly byddai archwiliadau ffurfiol yn gostlus iawn, ac ni chynhwyswyd y gweithgaredd hwn yn ein gyllideb. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru gan y gellir dadlau y bydd y llwybr yn cael ei farcio oddi ar y briffordd, ac oherwydd bydd y llwybr ar gael oddi ar y wefan a'r app, bydd hepgor yr arwyddion brown ar y briffordd yn achosi rhwystredigaeth a dryswch , a bydd ei hun yn fater diogelwch posibl.

 

Digwyddiad

Dim ond eich atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Hanner amser

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys:

Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn gyfrifol am y noson.

Y dyfodol

Rydym yn gweithio gyda'r cyhoeddwr, Rucksack Readers, i ddarparu llawlyfr i  Llwybr Llechi Eryri. Gobeithio y bydd hyn ar gael y Gwanwyn nesaf. Yn y cyfamser, mae nifer o unigolion a chlybiau camera yn cymryd rhan mewn cymryd ffotograffau i ddangos y canllaw.

Rydym hefyd yn ceisio codi arian i greu llwybr oddi ar y ffordd i osgoi`r darn byr ar hyd yr A5 ger Rhaeadr Conwy.

Adroddiad Rhif 7: Mehefin 2017

DBLqMi3XYAAm_su.jpgBodfeurig geocache 1.jpgProsiect Ysgolion.

Mae Anita a Jwls (artist) yn parhau i fod o gwmpas gyda disgyblion ysgol yn gosod daeargelciau. Bydd y manylion yn cael eu cofnodi ar geocaching.com I bawb ei ddilyn. Mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn.

 

 

C8K9OzPVYAAYjYL.jpgProsiect cof cymunedol.

Mae Sian wedi cwblhau ei gweithdai ac mae'n ceisio ymdopi cyfweliadau unigol. Mae hi wedi tynnu rhai atgofion diddorolat eu gilydd i'w cynnwys yn y blychau daeargelc ac yn distyllu'r atgofion i'w cynnwys ar y wefan a byrddau dehongli. Mae stwff diddorol iawn wedi cael eu gasglu yn y sesiynau hyn.

Rydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, a bydd unrhyw awgrymiad yn cael eu hystyried.

 

 

Gwefan a app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau eu trydydd drafft o'r llyfrynnau i'w lawrlwytho. Rydym yn aros am adroddiad cynnydd gan Creativity Jones. Mae ei waith mewn gwirionedd yn dibynnu ar y llyfrynnau.

Arwyddion a tarianau crwn

19030669_10154492204815843_4388456951648336776_n.jpgMae`r pyst a tarianau crwn wedi cael eu dosbarthu a mae Cymdeithas Eryri a Grwp Gweithred Cymuned Cwm wedi dechrau rhoi tarianau crwn i fyny.

Rydym wedi talu am yr arwyddion bysedd a fydd yn disodli arwyddion Llwybr Cyhoeddus ar y briffordd ac wedi cael y drafft dyluniadau yn ôl oddi wrth y cyflenwr. Rydym yn aros cymeradwyaeth y dyluniadau o Wynedd a Conwy, er ein bod ddim yn gweld unrhyw broblem yno.

Mae pethau'n dod yn eu blaen ac rwy'n gobeithio cael yr ymarfer hwn ei

gwblhau erbyn diwedd yr haf!

Digwyddiad

Mae pawb wedi cytuno i ymddangos yn y digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd y seminar yn y prynhawn yn cynnwys:

Fi yn rhoi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Ysgol Llanllechid yn rhoi ei ddrama am Streic Mawr y Penrhyn

YAG i roi arddangosiad o'r gronfa ddata ar-lein treftadaeth Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Y Cerddwyr i roi plwg eu hunain

Dafydd Roberts, curadur Amgueddfa Lechi, i siarad am Llechi, ei diwylliant a'i threftadaeth

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys

Côr Meibion ​​y Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd y noson yn cael ei gyflwyno gan Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, grŵp poblogaidd o gantorion sydd wedi bod o gwmpas ers oeddwn yn blentyn !! Cafodd ei awgrymu gan y côr a'r band.

Y dyfodol

Yn amlwg, mae angen i ni feddwl am gynnal a chadw y Llwybr, y wefan a marchnata'r Llwybr yn y dyfodol, ac r`ydym yn teimlo, ar ôl ei gwblhau, mae angen i basio`r prosiect ymlaen i gorff arall sydd â chylch gwaith ehangach. R`ydym yn meddwl y dylem geisio lunio Ymddiriedolaeth, a fyddai'n cynnwys cynrychiolwyr o Llwybrau eraill, megis Llwybr Pererin Gogledd Cymru, Llwybr Arfordir Ynys Môn, Llwybr Hiraethog, Llwybr y Gogledd ac eraill, i ffurfio grwp ymbarél, i gyd cydlynu ymdrechion codi arian, cynnal a chadw a marchnata. Rydym yn edrych i mewn i hyn a r`ydym wedi cael llwytho bethau i ddarllen gan CGGC.

Arall

Rydym yn mynd ar drywydd noddwyr ar gyfer y prosiect - ardystiadau yn hytrach nag arian, ac wyf yn obeithiol o gael Crag Jones - y Cymro cyntaf i ddringo Everest !!

Stwff a Straeon am y Chwareli
27 Ebrill 2017 – 6.30 i 7.30 yh 
Ysgol Penmachno

Dewch i rannu eich lluniau, eitemau a straeon am fyw gyda’r chwareli gyda llond llaw o ddisgyblion Ysgol Penmachno
a rhai aelodau o Ferched y Wawr Penmachno.

Noson anffurfiol – piciwch i fewn. 
y cartref a’r chwarel
enwau lleoedd 
dywediadau a llysenwau 
traddodiadau ac arferion 
cymdeithasu ac hamddena

Diolch i bawb a darodd heibio Ysgol Maenofferen a chreu'r fath fwrlwm wrth rannu stwff a straeon am fyw gyda'r chwareli.

Dyddiad pendant cyntaf ar gyfer gosod arwyddion ar y Llwybr. 27 Mai gan Gymdeithas Eryri. 

Dyddiau cyffrous

Adroddiad Rhif 6: Mawrth 2017

Yr ydym bron yn cymryd y cam cyffrous o cwblhau rhai o elfennau'r prosiect a sefydlu'r llwybr ar y ddaear. Bydd y misoedd nesaf yn brysur iawn.

Image may contain: textGweithdai cof cymunedol

Mae Sian Shakespear erbyn hyn wedi cynnal pedwar o'r sesiynau - ym Methesda, Y Fron, Deiniolen a Blaenau Ffestiniog. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, yr ydym ymhell heibio ein targed o 30 o oedolion yn cymryd rhan, gyda Penmachno dal i ddod.

Rydym wedi bod yn cofnodi atgofion a stwff, yn cynnwys e.e. lluniau, ac mae'r rhain yn cael eu llunio yn broffesiynol i mewn i stori ddigidol a fydd ar gael oddi ar y wefan a`r app. Mae llawer o straeon diddorol o'n diwylliant llechi wedi dod i'r amlwg ac rydym yn edrych ymlaen at allu clywed y prosiect gorffenedig.

Y dasg nesaf fydd cymryd atgofion hyn ac gwneud i fyny byrddau dehongli a fydd ar gael i fenthygi ysgolion, cymunedau a grwpiau dysgu gydol oes.

Diolch i ysgolion Llanllechid, Ysgol Bro Llifon, YsgolGwaun Gynfi ac Ysgol Maenofferen am helpu yn y prosiect hwn.

 

Prosiectau ysgolion

Mae'r prosiectau ysgolion yn agos gwblhau gyda dim ond y geo-cache i gael eu rhoi ar y llawr. Mae ein targed o 100 o blant yn cymryd rhan wedi cael ei chwalu. Mae dros 350 o blant wedi cymryd rhan, a mwynhaeodd 160 ohonynt diwrnod yn Amgueddfa Lechi Llanberis. Yno, cafodd y plant dysgu am y diwydiant llechi, cymryd rhan mewn helfa drysor, a adeiladu cerfluniau cerrig sych; cawsant amser da dros ben. Diolch i Dafydd Roberts, Julie Williams a staff yr amgueddfa am eu help. A diolch neilltuol i Anita Daimond a Jwls Williams am eu brwdfrydedd anhygoel.

Bydd gwaith y plant i'w gweld tan ddiwedd mis Ebrill yn yr amgaeddfa yn cynnwys darluniau, rhwbiadau o lechi a collages sy'n gysylltiedig â llechi. Mae'n werth ymweliad i weld pa mor galed mae`r plant hyn wedi gweithio.

 

Sefydlu'r llwybr

Mae llinell y llwybr wedi cael ei gwblhau yn dilyn ymgynghoriad gyda ffermwyr ac asiantaethau, sydd wedi arwain at nifer o newidiadau. Mae'r pyst a'r arwyddion gylchig wedi eu harchebu a gobeithir, mewn cyfarfod gyda Chyngor Gwynedd ar ddiwedd mis Mawrth, y bydd dyluniad yr arwyddion i gerddwyr a'r trefniadau ar gyfer y cyngor i leoli nhw yn cael eu cwblhau. Yn dilyn hynny, bydd y Cerddwyr, Cymdeithas Eryri, Cofio Cwmorthin a Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm allan yno marcio allan y llwybr. Felly, mae hwn yn gyfnod pwysig yn y prosiect.

Gwefan a app

Mae ein gwefan yn dal i gael ei adeiladu a gobeithio fydd yn cael ei gwblhau yn y misoedd nesaf. Treuliodd tri ohonom ddau ddiwrnod gyda'r dylunydd gwefan, Creativity Jones, yn cael ein hyfforddi sut i reoli'r safle yn y dyfodol. Cawsom grant am y hyfforddiant hwn gan Gyngor Conwy, a diolch i Ann Carroll am ei chymorth.

Bydd y app yn dilyn yn fuan ar ôl ac rydym wedi bod yn brysur yn blotio llwybr cywir ar Google MyMap yn barod iddo gael ei drosglwyddo i'r app.

www.snowdoniaslatetrail.org

Fodd bynnag, dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Cyhoeddusrwydd

Mae nifer o erthyglau wedi eu cynnwys yn y wasg a mae`r cylchgrawn, Trail, wedi mynegi diddordeb mewn gwneud un o nodweddion y prosiect. Yr ydym yn hyn o bryd yn eu cynghori am y darn gorau - sydd, yn naturiol, yn dod trwy Gwm Penmachno !!

Hefyd, ar ôl cael ei siomi gan y cyhoeddwyr, Cicerone Press, rydym yn cynnal trafodaethau gyda Rucsack Readers sy'n arbenigo mewn cyhoeddi arweinlyfrau llwybrau, gan gynnwys West Highland Way a Llwybr Arfordir Fife, yn ogystal â chanllawiau i'r copaon uchaf yn y byd - Kilimanjaro , Aconcagua ac Everest. Mae'r arweinlyfrau gwrth-ddŵr o ansawdd uchel iawn a bydd yn cynyddu ymwybyddiaeth ryngwladol o'r Llwybr.

 

 

Digwyddiad i ddathlu Llwybr Llechi Eryri a 50 mlynedd ers sefydlu Gymdeithas Eryri

Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur.

10 Tachwedd 2017. Neuadd Ogwen, Bethesda

Y bwriad bydd prynhawn yn cynnwys cyflwyniadau gan y Cerddwyr, Cymdeithas Eryri, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, trefnwyr Llwybr Llechi Eryri a siaradwr gwadd.

Gyda'r nos bydd cyngerdd rhad ac am ddim gan Gôr Meibion ​​y Penrhyn, Band Arian Deiniolen ac, o bosibl, côr cymunedol Penmachno. Gobeithio, hefyd, byddwn yn perswadio Ysgol Llanllechid i berfformio eu drama a baratowyd ar gyfer y prosiect celf.

Edrychwch allan am fwy o wybodaeth.

Pethau eraill

Rydym yn parhau i ddilyn a chefnogi cais Cyngor Gwynedd am statws Safle Treftadaeth y Byd (STB) ar gyfer yr Ardaloedd Llechi Eryri, ac yn ddiweddar ysgrifennwyd lythyr cryf o gefnogaeth ar gyfer eu cais i Croeso Cymru am arian i farchnata'r ardal. MaeGrwp- dasg Economaidd Ardal y Llechen yn llwyr gydnabod potensial y Llwybr Llechi Eryri wrth gyfrannu at ein heconomi a mae`n darparu rhan bwysig o'r cais STB. 

Newyddion • News

Newyddion • News

28 January 2019
28 January 2019
13 December 2018
13 December 2018

Ariannwyr • Funders

 1. Heritage Lottery Fund
 2. Magnox, 
 3. Snowdonia National Park CAE Fund, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Community Fund in Wales, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Conwy County Borough Council,
 13. Bethesda Town Council, 
 14. Ffestiniog Town Council
 15. One private donor

Cefnogwyr • Supporters

 1. Snowdonia National Park
 2. Gwynedd Council
 3. Conwy County Borough Council
 4. The Snowdonia Society
 5. Ramblers Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. All Rights Reserved. Designed by Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal