Adran 13: Capel Curig i Fethesda

Print

13 image1 23

13. Capel Curig i Fethesda

Pellter: 17.6km, 11milltir      Esgyniad: 150m, 500tr     Amser: 5 - 6awr

Mae’r cerdded anodd wedi gorffen a gallwch fwynhau llwybr sydd bron yn llwyr wastad i ben dyffryn siâp U trawiadol Nant Ffrancon.  Ewch yn eich blaen ar hyd ffordd lai am rai milltiroedd i lawr y dyffryn hardd hwn, cyn ymuno â llwybr beicio Lôn Las Ogwen. Cewch eich arwain heibio i dipiau lechi glas rhaeadrol Chwarel y Penrhyn cyn i ddarn byr o’r llwybr beicio fynd â chi yn ôl i Fethesda.  Dyna chi wedi cwblhau’r daith.  Llongyfarchiadau.

Mae'r mapiau a'r disgrifiadau llwybr wedi cael eu darparu ar ffurf JPG.

Dolen i fap:  Rhan un (JPG)Rhan dau (JPG)

Lawrlwythwch lwybr GPS mewn fformat KML

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (rhan un, JPG)

Lawrlwythwch y disgrifiad o'r llwybr (rhan dau, JPG)

Wedi i chi gyrraedd Capel Curig, dilynwch y lôn heibio siop ddringo Joe Brown a cherddwch y llwybr llydan ar hyd ochr ddeheuol y dyffryn llydan at yr A5. Wedi’ i chi gyrraedd yr A5, croeswch hi a dilynwch lwybr troed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ochr orllewinol Llyn Ogwen.  Saif Pen yr Ole Wen ar y dde i chi a Thryfan ar y chwith. 

Ym mhen gorllewinol Llyn Ogwen, croeswch yr afon at y ciosg bwyd a’r toiledau a dilynwch hen ffordd y goets fawr ar hyd ochr orllewinol Nant Ffrancon, dros bont yr A5, uwchen yr afon. Mae pont pynfarch hynafol o dan y bont. Ym mhen draw’r ffordd, ewch yn syth ymlaen at lwybr beicio Lôn Las Ogwen.  Pan ddowch at y bont sy’n croesi’r afon cyn y maes carafanau, edrychwch ar furiau`r canllawiau ac arnynt gerfiadau hynafol chwarelwyr, ynghyd â rhai nad ydynt mor hynafol.

Ewch heibio i’r ysbyty chwarel adfeiliedig a sefydliad y chwarelwyr sy’n fan preswyl erbyn hyn, a dilynwch yr arwydd i’r dde sy’n eich arwain oddi ar y llwybr beicio.  Croeswch y ffordd, dilynwch y trac a chroeswch yr Ogwen, i Fethesda. Gallwch ddal bws yn ôl i Fangor at eich car neu i ddal y trên adref.

Gwybodaeth am y llefydd ar hyd rhan hon y daith.  Nodwch nad yw Grŵp Gweithred Cymuned Cwm yn gyfrifol am wefannau mudiadau eraill.

Llyn Ogwen
Mae Llyn Ogwen yn lyn bas iawn sy’n cyrraedd dyfnder ond ychydig dros 3 metr. Er mai llyn naturiol yw Ogwen, adeiladwyd argae ar ddechrau’r 20fed ganrif i godi lefel y llyn er mwyn darparu dŵr ar gyfer Chwarel y Penrhyn gerllaw.

Dywedir bod Bedwyr wedi taflu Caledfwlch (cleddyf Arthur) i Lyn Ogwen, lle’i daliwyd gan Forwyn y Llyn wedi Brwydr Olaf y Brenin Arthur yng Nghamlan.

image1 23

https://en.wikipedia.org/wiki/Llyn_Ogwen

Tryfan
Dywedir mai Tryfan yw man gorffwys olaf Bedwyr (gweler yr wybodaeth am Lyn Ogwen). Ceir dau faen talsyth Adda ac Efa ar y copa ac mae modd eu gweld o’r ffordd islaw. Yr her yw neidio o un maen i’r llall, ac osgoi’r bwlch rhyngddynt.
Mae modd gweld Carreg Fagnel hefyd, sy’n ymwthio allan o Gefnen y Gogledd.
Yn olaf, os edrychwch o’r ochr ar y Gefnen y Gogledd sydd agosaf at Lyn Ogwen, mae’r proffil yn debyg i wyneb y Frenhines Fictoria.

image2 26

Nant Ffrancon
Mae Nant Ffrancon yn enghraifft wych o ddyffryn rhewlifol siap-U. Ym mhen draw’r dyffryn mae’r A5 yn croesi’r Ogwen. Oedwch i edrych dan y bont yma ar yr hen bont pynfarch oddi tani.

image3 29

Llwybr Beicio Lôn Las Ogwen 
Mae’r llwybr beicio hynod ddeniadol hwn yn eich arwain 11 milltir o’r arfordir, drwy olygfeydd amrywiol i galon un o dirweddau mwyaf dramatig Eryri. Am fwy o wybodaeth ewch at
http://www.cyclingnorthwales.co.uk/pages/lon_ogwen.htm

image3 29

Bethesda
Bethesda yw’r ganolfan gwareiddiad gyntaf, ag olaf, o bwys  ar y daith hon, gyda siopau, bwytai a thafarndai. Ymwelwch â Chaffi Coed y Brenin am fyrbryd a chefnogwch y fenter gymdeithasol hon. Bu’r caffi’n rhan o gwmni Agoriad sy’n darparu hyfforddiant a chymorth gydag anghenion gwaith pobl â chanddynt anawsterau dysgu neu iechyd meddwl. Mae ganddo enw da ac mae’n ffefryn ymhlith trigolion Bethesda am ei wasanaeth cyfeillgar a’i fwyd da.

http://www.cafficoed-y-brenin.org.uk/
www.wikipedia.org/wiki/Bethesda