EU e-Privacy

Prosiect Ysgolion.

Dim byd arall i adrodd yn wir. Bydd plant Ysgol Llanllechid yn perfformio eu ddrama am y Streic Fawr yn ein digwyddiad lansio ar 10 Tachwedd. Bydd Anita yno a bydd Jwls yn cynnal arddangosfa o waith y plant.

 

Prosiect cof cymunedol.

Mae Sian yn gweithio gyda HKA Design i lunio'r byrddau dehongli ac mae'r drafftiau cyntaf yn edrych yn dda dros ben. Hefyd, mae'r clipiau ar gyfer y wefan a'r app bron yn gyflawn. Rhan arall llwyddiannus iawn o'r prosiect

 

Gwefan ac app

Edrychwch ar y wefan. Mae gwaith i'w wneud o hyd i'r safle ac i gwblhau'r app. Anfonwch e-bost atom os gwelwch chi unrhyw anghysondebau ar y wefan.

 

Arwyddion a rowndiau

Mae tua 90% o'r rowndiau a pyst oddi ar y ffordd wedi'u gosod. Diolch yn fawr iawn i Owain o Gymdeithas Eryri, ac i Gerallt o Gyngor Gwynedd, sydd wedi bod yn gweithio gyda'r Cerddwyr. Hefyd Peter Williams o'r clwb cerdded ym Mlaenau.

 

Gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri yn gosod arwyddion

Mae'r arwyddion llwybr troed metel yn mynd i fyny ar y cefnffyrdd yn ystod y mis nesaf. Unwaith eto, diolch i Gerallt Jones o Wynedd a Caroline Turner o Gyngor Conwy am drefnu hyn. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru tua 9 arwydd brown ar yr A5

 

Digwyddiad

Unwaith eto, nodyn atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

 

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

 

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno a bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn dod i ben.

 

Y dyfodol

Fe wnaeth ein cerddwr cyntaf, Brian Ruddin, gwblhau'r Llwybr yn ddiweddar mewn chwe diwrnod wrth profi tywydd rhyfeddol. Dwedodd:

Os yw unrhyw un yn ystyried llwybr pellter hir, byddwn yn argymell hyn heb betruso. Byddaf yn ôl y flwyddyn nesaf i wneud hynny eto, ond y tro nesaf mewn darnau a heb fy mhac 40lb!

I bawb sy'n ymwneud â dod â'r llwybr hwn yn fyw, rwy'n eich saliwtio chi. Mae'n daith wych o Eryri ac wedi mynd â mi i leoedd nad wyf erioed wedi'u hystyried o'r blaen. I bawb yr wyf wedi siarad â hwy, diolch am gymryd yr amser i wrando. I bawb a wasanaethodd fi a fwyd a diod, diolch i chi, rydych chi i gyd yn anhygoel.

I Aled a'r tîm o wirfoddolwyr, mae gennych rywbeth arbennig yma ac rwy'n bositif y bydd hyn yn cael ei adnabod fel un o'r llwybrau gorau yn y DU. Rwy'n gobeithio yn y dyfodol ei fod hefyd yn cael ei gydnabod fel llwybr cenedlaethol.

Rydym wedi codi tua £ 10,000 i greu'r llwybr oddi ar y ffordd i osgoi hyd byr yr A5 ger Conwy Falls, ond mae angen £ 5 - 8,000 arall i gwblhau'r prosiect. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn ag unrhyw gyllid.

Mae gennym awdur sydd â diddordeb mewn ysgrifennu canllaw ar gyfer Kittiwake a maegan  Mark Richards, arlunydd a cherddwr sydd wedi diweddaru canllawiau Ardal y Llynnoedd Wainright, ddiddordeb mewn llunio llyfr darluniadol o`r Llwybr Llechi Eryri.

Yn olaf, yn amodol ar gymeradwyaeth y ddau Gyngor, mae'r OS yn fodlon cynnwys y Llwybr ar fapiau'r OS. Bydd hynny'n sicr yn denu cerddwyr

Adroddiad Awst 2017

Prosiect Ysgolion.

Mae'r prosiect hwn bron wedi'i gwblhau gyda dim ond ychydig o bethau i`w orffen. Yn fuan, byddwch chi'n gallu dechrau chwilio am y geocache ar geocaching.com. Mae Anita Daimond a Jwls Williams wedi gwneud gwaith gwych gydag ymroddiad a brwdfrydedd mawr. Mae dros 350 o blant o 15 ysgol wedi cymryd rhan - ein targed oedd 100 o blant o 5 ysgol. Llwyddiant, r`ydych yn meddwl?

Prosiect cof cymunedol.

Mae'r prosiect cof cymunedol hefyd bron â chwblhau ac mae Sian Shakespear yn llunio'r byrddau dehongli a'r clipiau cof ar gyfer y wefan a'r app. Unwaith eto, mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn gyda llawer mwy o bobl yn ymwneud â'n targed.

Fel o'r blaen, yr ydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, ac ystyrir unrhyw awgrymiadau.

 

Gwefan ac app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau'r canllawiau i'w lawrlwytho a mae Creativity Jones wedi eu rhoi ar y wefan.  Mae yna waith i`w wneud ar y wefan o hyd, on mae pethau yn dod ymlaen.  Hefyd, mae`n rhaid gwblhau`r app.

  

Arwyddion a rowndels

Bellach, gellir gweld pyst a rowndels mewn sawl man ar hyd y Llwybr. Fodd bynnag, bydd yn cymryd ychydig cyn bydd yr holl arwyddion yn ei le. Uchod, gwelir Aled ac Andy Walsh yn gwneud twll ar gyfer un o'r pyst.

Yn anffodus, torrodd un o'n gwirfoddolwyr o Cofio Cwmorthin ei ffêr wrth iddo osod arwyddion. Felly mae angen inni cymryd drosodd ei waith. Dymunwn gwellhad gyflym i Mel.

Mae holl arwyddion llwybr troed metel wedi'u dosbarthu i'r gwahanol gynghorau er mwyn iddynt eu rhoi i fyny. Ond, ar y funud olaf, cawsom ein cynghori gan Lywodraeth Cymru bod angen Archwiliad Diogelwch Ffyrdd arnom ar gyfer pob lleoliad arwydd brown. Mae yna 135 o'r arwyddion hyn felly byddai archwiliadau ffurfiol yn gostlus iawn, ac ni chynhwyswyd y gweithgaredd hwn yn ein gyllideb. Mae trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru gan y gellir dadlau y bydd y llwybr yn cael ei farcio oddi ar y briffordd, ac oherwydd bydd y llwybr ar gael oddi ar y wefan a'r app, bydd hepgor yr arwyddion brown ar y briffordd yn achosi rhwystredigaeth a dryswch , a bydd ei hun yn fater diogelwch posibl.

 

Digwyddiad

Dim ond eich atgoffa o'r digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd seminar y prynhawn yn cynnwys:

Fi i roi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Hanner amser

Ysgol Llanllechid yn chwarae am Streic y Penrhyn

GAT i ddangos y gronfa ddata treftadaeth ar-lein Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Cerddwyr i roi plwg iddynt eu hunain

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys:

Côr Meibion ​​Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, yn gyfrifol am y noson.

Y dyfodol

Rydym yn gweithio gyda'r cyhoeddwr, Rucksack Readers, i ddarparu llawlyfr i  Llwybr Llechi Eryri. Gobeithio y bydd hyn ar gael y Gwanwyn nesaf. Yn y cyfamser, mae nifer o unigolion a chlybiau camera yn cymryd rhan mewn cymryd ffotograffau i ddangos y canllaw.

Rydym hefyd yn ceisio codi arian i greu llwybr oddi ar y ffordd i osgoi`r darn byr ar hyd yr A5 ger Rhaeadr Conwy.

Adroddiad Rhif 7: Mehefin 2017

DBLqMi3XYAAm_su.jpgBodfeurig geocache 1.jpgProsiect Ysgolion.

Mae Anita a Jwls (artist) yn parhau i fod o gwmpas gyda disgyblion ysgol yn gosod daeargelciau. Bydd y manylion yn cael eu cofnodi ar geocaching.com I bawb ei ddilyn. Mae hwn wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn.

 

 

C8K9OzPVYAAYjYL.jpgProsiect cof cymunedol.

Mae Sian wedi cwblhau ei gweithdai ac mae'n ceisio ymdopi cyfweliadau unigol. Mae hi wedi tynnu rhai atgofion diddorolat eu gilydd i'w cynnwys yn y blychau daeargelc ac yn distyllu'r atgofion i'w cynnwys ar y wefan a byrddau dehongli. Mae stwff diddorol iawn wedi cael eu gasglu yn y sesiynau hyn.

Rydym yn ystyried cartref parhaol ar gyfer un set o'r byrddau, a bydd unrhyw awgrymiad yn cael eu hystyried.

 

 

Gwefan a app

Mae Menter Fachwen wedi cwblhau eu trydydd drafft o'r llyfrynnau i'w lawrlwytho. Rydym yn aros am adroddiad cynnydd gan Creativity Jones. Mae ei waith mewn gwirionedd yn dibynnu ar y llyfrynnau.

Arwyddion a tarianau crwn

19030669_10154492204815843_4388456951648336776_n.jpgMae`r pyst a tarianau crwn wedi cael eu dosbarthu a mae Cymdeithas Eryri a Grwp Gweithred Cymuned Cwm wedi dechrau rhoi tarianau crwn i fyny.

Rydym wedi talu am yr arwyddion bysedd a fydd yn disodli arwyddion Llwybr Cyhoeddus ar y briffordd ac wedi cael y drafft dyluniadau yn ôl oddi wrth y cyflenwr. Rydym yn aros cymeradwyaeth y dyluniadau o Wynedd a Conwy, er ein bod ddim yn gweld unrhyw broblem yno.

Mae pethau'n dod yn eu blaen ac rwy'n gobeithio cael yr ymarfer hwn ei

gwblhau erbyn diwedd yr haf!

Digwyddiad

Mae pawb wedi cytuno i ymddangos yn y digwyddiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar 10 Tachwedd.

Bydd y seminar yn y prynhawn yn cynnwys:

Fi yn rhoi cefndir y prosiect

Anita Daimond i gyflwyno'r prosiect ysgolion

Sian Shakespear i gyflwyno'r prosiect cof cymunedol

Cymdeithas Eryri i ddathlu eu 50 mlynedd

Ysgol Llanllechid yn rhoi ei ddrama am Streic Mawr y Penrhyn

YAG i roi arddangosiad o'r gronfa ddata ar-lein treftadaeth Archwilio, gan ganolbwyntio ar Bethesda

Y Cerddwyr i roi plwg eu hunain

Dafydd Roberts, curadur Amgueddfa Lechi, i siarad am Llechi, ei diwylliant a'i threftadaeth

Bydd hyn yn Gymraeg a bydd Menter Iaith, Llanrwst yn darparu gwasanaethau cyfieithu

Bydd y cyngerdd gyda'r nos yn cynnwys

Côr Meibion ​​y Penrhyn, Band Arian Deiniolen a Chôr Cymunedol Penmachno.

Bydd y noson yn cael ei gyflwyno gan Neville Hughes, aelod o Hogia Llandegai, grŵp poblogaidd o gantorion sydd wedi bod o gwmpas ers oeddwn yn blentyn !! Cafodd ei awgrymu gan y côr a'r band.

Y dyfodol

Yn amlwg, mae angen i ni feddwl am gynnal a chadw y Llwybr, y wefan a marchnata'r Llwybr yn y dyfodol, ac r`ydym yn teimlo, ar ôl ei gwblhau, mae angen i basio`r prosiect ymlaen i gorff arall sydd â chylch gwaith ehangach. R`ydym yn meddwl y dylem geisio lunio Ymddiriedolaeth, a fyddai'n cynnwys cynrychiolwyr o Llwybrau eraill, megis Llwybr Pererin Gogledd Cymru, Llwybr Arfordir Ynys Môn, Llwybr Hiraethog, Llwybr y Gogledd ac eraill, i ffurfio grwp ymbarél, i gyd cydlynu ymdrechion codi arian, cynnal a chadw a marchnata. Rydym yn edrych i mewn i hyn a r`ydym wedi cael llwytho bethau i ddarllen gan CGGC.

Arall

Rydym yn mynd ar drywydd noddwyr ar gyfer y prosiect - ardystiadau yn hytrach nag arian, ac wyf yn obeithiol o gael Crag Jones - y Cymro cyntaf i ddringo Everest !!

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal