EU e-Privacy

Adroddiad Rhif 6: Mawrth 2017

Yr ydym bron yn cymryd y cam cyffrous o cwblhau rhai o elfennau'r prosiect a sefydlu'r llwybr ar y ddaear. Bydd y misoedd nesaf yn brysur iawn.

Image may contain: textGweithdai cof cymunedol

Mae Sian Shakespear erbyn hyn wedi cynnal pedwar o'r sesiynau - ym Methesda, Y Fron, Deiniolen a Blaenau Ffestiniog. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, yr ydym ymhell heibio ein targed o 30 o oedolion yn cymryd rhan, gyda Penmachno dal i ddod.

Rydym wedi bod yn cofnodi atgofion a stwff, yn cynnwys e.e. lluniau, ac mae'r rhain yn cael eu llunio yn broffesiynol i mewn i stori ddigidol a fydd ar gael oddi ar y wefan a`r app. Mae llawer o straeon diddorol o'n diwylliant llechi wedi dod i'r amlwg ac rydym yn edrych ymlaen at allu clywed y prosiect gorffenedig.

Y dasg nesaf fydd cymryd atgofion hyn ac gwneud i fyny byrddau dehongli a fydd ar gael i fenthygi ysgolion, cymunedau a grwpiau dysgu gydol oes.

Diolch i ysgolion Llanllechid, Ysgol Bro Llifon, YsgolGwaun Gynfi ac Ysgol Maenofferen am helpu yn y prosiect hwn.

 

Prosiectau ysgolion

Mae'r prosiectau ysgolion yn agos gwblhau gyda dim ond y geo-cache i gael eu rhoi ar y llawr. Mae ein targed o 100 o blant yn cymryd rhan wedi cael ei chwalu. Mae dros 350 o blant wedi cymryd rhan, a mwynhaeodd 160 ohonynt diwrnod yn Amgueddfa Lechi Llanberis. Yno, cafodd y plant dysgu am y diwydiant llechi, cymryd rhan mewn helfa drysor, a adeiladu cerfluniau cerrig sych; cawsant amser da dros ben. Diolch i Dafydd Roberts, Julie Williams a staff yr amgueddfa am eu help. A diolch neilltuol i Anita Daimond a Jwls Williams am eu brwdfrydedd anhygoel.

Bydd gwaith y plant i'w gweld tan ddiwedd mis Ebrill yn yr amgaeddfa yn cynnwys darluniau, rhwbiadau o lechi a collages sy'n gysylltiedig â llechi. Mae'n werth ymweliad i weld pa mor galed mae`r plant hyn wedi gweithio.

 

Sefydlu'r llwybr

Mae llinell y llwybr wedi cael ei gwblhau yn dilyn ymgynghoriad gyda ffermwyr ac asiantaethau, sydd wedi arwain at nifer o newidiadau. Mae'r pyst a'r arwyddion gylchig wedi eu harchebu a gobeithir, mewn cyfarfod gyda Chyngor Gwynedd ar ddiwedd mis Mawrth, y bydd dyluniad yr arwyddion i gerddwyr a'r trefniadau ar gyfer y cyngor i leoli nhw yn cael eu cwblhau. Yn dilyn hynny, bydd y Cerddwyr, Cymdeithas Eryri, Cofio Cwmorthin a Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm allan yno marcio allan y llwybr. Felly, mae hwn yn gyfnod pwysig yn y prosiect.

Gwefan a app

Mae ein gwefan yn dal i gael ei adeiladu a gobeithio fydd yn cael ei gwblhau yn y misoedd nesaf. Treuliodd tri ohonom ddau ddiwrnod gyda'r dylunydd gwefan, Creativity Jones, yn cael ein hyfforddi sut i reoli'r safle yn y dyfodol. Cawsom grant am y hyfforddiant hwn gan Gyngor Conwy, a diolch i Ann Carroll am ei chymorth.

Bydd y app yn dilyn yn fuan ar ôl ac rydym wedi bod yn brysur yn blotio llwybr cywir ar Google MyMap yn barod iddo gael ei drosglwyddo i'r app.

www.snowdoniaslatetrail.org

Fodd bynnag, dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Cyhoeddusrwydd

Mae nifer o erthyglau wedi eu cynnwys yn y wasg a mae`r cylchgrawn, Trail, wedi mynegi diddordeb mewn gwneud un o nodweddion y prosiect. Yr ydym yn hyn o bryd yn eu cynghori am y darn gorau - sydd, yn naturiol, yn dod trwy Gwm Penmachno !!

Hefyd, ar ôl cael ei siomi gan y cyhoeddwyr, Cicerone Press, rydym yn cynnal trafodaethau gyda Rucsack Readers sy'n arbenigo mewn cyhoeddi arweinlyfrau llwybrau, gan gynnwys West Highland Way a Llwybr Arfordir Fife, yn ogystal â chanllawiau i'r copaon uchaf yn y byd - Kilimanjaro , Aconcagua ac Everest. Mae'r arweinlyfrau gwrth-ddŵr o ansawdd uchel iawn a bydd yn cynyddu ymwybyddiaeth ryngwladol o'r Llwybr.

 

 

Digwyddiad i ddathlu Llwybr Llechi Eryri a 50 mlynedd ers sefydlu Gymdeithas Eryri

Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur.

10 Tachwedd 2017. Neuadd Ogwen, Bethesda

Y bwriad bydd prynhawn yn cynnwys cyflwyniadau gan y Cerddwyr, Cymdeithas Eryri, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, trefnwyr Llwybr Llechi Eryri a siaradwr gwadd.

Gyda'r nos bydd cyngerdd rhad ac am ddim gan Gôr Meibion ​​y Penrhyn, Band Arian Deiniolen ac, o bosibl, côr cymunedol Penmachno. Gobeithio, hefyd, byddwn yn perswadio Ysgol Llanllechid i berfformio eu drama a baratowyd ar gyfer y prosiect celf.

Edrychwch allan am fwy o wybodaeth.

Pethau eraill

Rydym yn parhau i ddilyn a chefnogi cais Cyngor Gwynedd am statws Safle Treftadaeth y Byd (STB) ar gyfer yr Ardaloedd Llechi Eryri, ac yn ddiweddar ysgrifennwyd lythyr cryf o gefnogaeth ar gyfer eu cais i Croeso Cymru am arian i farchnata'r ardal. MaeGrwp- dasg Economaidd Ardal y Llechen yn llwyr gydnabod potensial y Llwybr Llechi Eryri wrth gyfrannu at ein heconomi a mae`n darparu rhan bwysig o'r cais STB. 

© 2017-18 Llwybr Llechi Eryri - Snowdonia Slate Trail. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search

Iaith • Language

Legal