This website uses cookies to help us to provide an enjoyable website experience. By continuing to use our website, you consent to the use of these cookies.

Dilynwch y Llwybr

Mae Grwp Gweithredu Cymuned Cwm, Cwm Penmachno, Betws y Coed, yn hyrwyddo'r prosiect uchelgeisiol hwn i greu Llwybr 85 milltir o hyd trwy bentrefi llechi Eryri.

Llwybr cylch 85 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn. Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a bydd yn mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol a mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi yr ardal.

Mae'r prosiect hwn yn defnyddio'r hawliau tramwy presennol, gan groesi amrywiaeth o dir, gan gynnwys rhostiroedd anghysbell a gweddillion chwarel. Mae hefyd yn croesi nifer o brif ffyrdd. Mae cerddwyr yn dilyn y llwybr yn eu perygl eu hunain ac nid oes gan Grwp Gweithred Cymuned Cwm Cymuned atebolrwydd i'w ddefnyddio.

1 image1 23

1. Bangor i Fethesda

Pellter: 10.2km, 6.4milltir      Esgyniad: 325m, 1050ft     Amser; 3-4awr

Mae rhan Bangor i Fethesda o Lwybr Llechi Eryri yn gyflwyniad gwych i Eryri a’i threftadaeth llechi. Gan ddechrau o lan y môr,  bydd y daith esmwyth hon yn ennyn eich diddordeb drwyddi draw wrth i chi agosáu at y mynyddoedd.

adobe pdf icon sThe maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

2 image1 23

2. Bethesda i Lanberis

Pellter: 11.6km, 7.3milltir      Esgyniad: 360m, 1200troedfedd     Amser: 3-4awr

Mae’r rhan o Fethesda i Lanberis yn eich arwain drwy galon y diwydiant llechi. Wedi i chi ddilyn yr Ogwen am ychydig, cerddwch y llwybr ar hyd glan yr afon a dringwch o ddyffryn Ogwen i Fynydd Llandegai ar hyd ffyrdd llai. Wedi croesi gweundir gwyllt Gwaun Gynfi, mae llwybrau da yn eich arwain at Barc Padarn,  Amgueddfa Lechi Cymru a Llanberis.

adobe pdf icon sThe maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

3 image1 23

3. Llanberis i Waunfawr

Pellter: 6.9km, 4.3milltir     Esgyniad: 310m, 1000tf     Amser: 2-3awr

Mae’r rhan i Waunfawr yn gadael Llanberis drwy ei strydoedd cul cyn dringo’r llechwedd goediog yn Ystâd Glynrhonwy. Mae’r llwybr yn arwain heibio i glogwyni chwareli cyn croesi llechwedd sy’n gorsiog mewn mannau. Aiff traciau coedwig da â chi at lwybr troed i lawr i Waunfawr a rhan ddewisol llwybr Taith y Pererin Gogledd Cymru.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Download the map as a PDF

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

4 image1 23

4. Waunfawr i Nantlle

Pellter: 8.9km, 5.6 milltir     Esgyniad: 270m, 900tf     Amser: 3-4awr

Yn ystod rhan fwyaf y daith, mae Llwybr Llechi Eryri’n dilyn llwybr Taith y Pererin Gogledd Cymru. Gan adael Waunfawr ar hyd lôn ger gorsaf Rheilffordd Ucheldir Cymru, mae’r llwybr yn dilyn lôn wledig cyn fforchio i fyny’r llechwedd coediog serth. Maes o law, ceir gweundir a gwelir golygfeydd o Mynydd Mawr i’r chwith a Chrib ddanheddog Nantlle o’ch blaen. Yn fuan, cyrhaeddir gweithfeydd llechi helaeth dyffryn Nantlle ac mae’r llwybr yn mynd heibio tipiau tyrog a rhwng chwareli ceudyllog cyn cyrraedd pentref Nantlle.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

5 image1 23

5. Nantlle i Rhyd Ddu

Pellter: 8.2km, 5.1milltir     Esgyniad: 260m, 850troedfedd     Amser: 2-3awr

Mae Dyffryn Nantlle yn le prydferth didramwy, gyda mawredd Mynydd Mawr ar y naill ochr a chlogwyni uchel Crib Nantlle ar y llall. Dyma lwybr esmwyth ar hyd gwaelod y dyffryn cyn esgyniad, gydag un man corsiog iawn, i’r goedwig a disgyniad i Ryd Ddu lle ceir tafarn a chaffi.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

6 image1 23

6. Rhyd Ddu i Feddgelert

Pellter: 8.3km, 5.2milltir     Esgyniad: 110m, 350tf     Amser: 1.5-2.5awr

Mae’r rhan hon yn dilyn Lôn Gwyrfai'r holl ffordd - llwybr a sefydlwyd yn ddiweddar sy’n hawdd a hamddenol ac wedi ei arwyddo’n dda. Ceir llwybrau coedwig a golygfeydd o fynyddoedd uchaf Eryri.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

7 image1 23

7. Beddgelert i Croesor

Pellter: 7.2km, 4.5milltir     Esgyniad: 400m, 1300troedfedd     Amser: 2-3awr

Aiff y rhan yma’n â chi o brysurdeb Beddgelert i lonyddwch Croesor ar hyd llwybr glan yr afon trawiadol, lôn wledig ddistaw ac ar hyd ffordd y Porthmyn dros y gweundiroedd agored.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

8 image1 23

8. Croesor i Danygrisiau

Pellter: 7.4km, 4.6milltir     Esgyniad: 470m, 1550troedfedd      Amser: 3-4 awr

Mae’n debyg mai dyma ran fwyaf gwyllt ac egnïol y llwybr hyd yn hyn. Aiff llwybr da â chi i fyny llethrau dyffryn Croesor i Chwarel Croesor.  Er mwyn cyrraedd chwarel anghysbell Rhosydd mae angen sgiliau cyfeiriannu er y ceir arwyddbyst. O’r fan hon mae llwybr llydan yn mynd â chi i lawr at Lyn Cwmorthin a’i anheddiad segur. O’r fan hon ceir ffordd i lawr at Danygrisiau.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

9 image1 23

9. Tanygrisiau i Lan Ffestiniog

Pellter: 8.6km, 5.4milltir      Esgyniad: 250m, 850troedfedd     Amser: 2.5 -3.5awr

Nid yw’r llwybr o Danygrisiau i Flaenau Ffestiniog gyda’r harddaf ond mae llawer o waith wedi ei gyflawni ym Mlaenau Ffestiniog i adfywio’r pentref. O’r dref, mae’r llwybr yn arwain i lawr i Gwm llydan Bowydd cyn cyrraedd ceunant hardd Cwm Teigl. O’r fan hon, taith fer drwy’r caeau sydd gennych i fyny i Lan Ffestiniog.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

10 image1 23

10. Llan Ffestiniog i Benmachno

Pellter: 21km, 13.1milltir     Esgyniad: 880m, 2850troedfedd     Amser: 8 - 9awr

Y diwrnod hwn yw’r mwyaf anos yn sicr. Cerddwch ar hyd llwybrau da drwy drysor cudd ceunant Cwm Cynfal a chroeswch weundiroedd gwyllt, agored a chorsiog ar brydiau y Migneint. Mae angen sgiliau cyfeiriannu da fan yma. Cerddwch i lawr y llwybr drwy weithfeydd chwarel i Gwm Penmachno, a dringwch am y tro olaf ac esgyn eto drwy’r goedwig i Benmachno.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap:  Rhan un (PDF)Rhan dau (PDF)

Download a GPS route for both parts in kml format

Download the route description for part one (PDF)

Download the route description for part two (PDF)

Llety

11 image1 23

11. Penmachno i Fetws y Coed

Pellter: 8.6km, 5.4milltir      Esgyniad: 150m, 500troedfedd      Amser: 2 – 3awr

Wedi’r rhan olaf, dyma ran hawdd o’r llwybr. Cerddwch ar hyd llwybrau coedwigaeth llydan sy’n eich arwain at Bont Rufeinig. Yna, dilynwch y ffordd i Gaffi Rhaeadr y Graig Lwyd. Aiff llwybr braf â chi heibio i Ffos Anoddun (Fairy Glenn). Cymerwch y ffordd lai a thaith fer drwy’r coetir cyn i chi gyrraedd prysurdeb Betws y Coed.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

12 image1 23

12. Betws y Coed i Gapel Curig

Pellter: 9.5km, 5.9milltir     Esgyniad: 420m, 1350ft     Amser: 3 – 4awr

Dyma ran hyfryd a diddorol o’r Llwybr. Wedi gadael Betws y Coed, mae’r llwybr sydd wedi ei gynllunio’n dda yn eich arwain ar hyd glan yr afon, yn mynd heibio i’r Rhaeadr Ewynnol enwog cyn cyrraedd y ffordd ger y Tŷ Hyll.  Bydd llwybr serth yn eich arwain unwaith eto i Goedwig Gwydir a llwybrau coetir da. Wedi i chi adael y goedwig, fe egyr golygfeydd anhygoel o’r Wyddfa,  Moel Siabod, y Carneddau a’r Glyderau o’ch blaen wrth i chi ddisgyn i Gapel Curig.

adobe pdf icon s

The maps and route descriptions are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links.

Dolen i fap (PDF)

Download a GPS route in kml format

Download the route description (PDF)

Llety

13 image1 23

13. Capel Curig i Fethesda

Pellter: 17.4km, 10.9milltir      Esgyniad: 150m, 500troedfedd      Amser: 5 - 6awr

Mae’r cerdded anodd wedi gorffen a gallwch fwynhau llwybr sydd bron yn llwyr wastad i ben dyffryn siâp U trawiadol Nant Ffrancon.  Ewch yn eich blaen ar hyd ffordd lai am rai milltiroedd i lawr y dyffryn hardd hwn, cyn ymuno â llwybr beicio Lôn Las Ogwen. Cewch eich arwain heibio i dipiau lechi glas rhaeadrol Chwarel y Penrhyn cyn i ddarn byr o’r llwybr beicio fynd â chi yn ôl i Fethesda.  Dyna chi wedi cwblhau’r daith.  Llongyfarchiadau.

adobe pdf icon sMaps, route desciptions and accommodation listings are supplied in Acrobat PDF format.

Click on the Acrobat PDF logo to get the free reader software from Adobe.

Or use the following links to download the pdf files:

Dolen i fap:  Rhan un (PDF)Rhan dau (PDF)

Download a GPS route for both parts in kml format

Download the route description for part one (PDF)

Download the route description for part two (PDF)

Llety

Ein Ariannwyr

 1. Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 2. Magnox, 
 3. Cronfa CAE Parc Cenedlaethol Eryri, 
 4. The Foyle Foundation, 
 5. The Garfield Weston Foundation, 
 6. The Oakdale Trust, 
 7. Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, 
 8. HF Holidays, 
 9. Horizon, 
 10. First Hydro, 
 11. The Laspen Trust,
 12. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
 13. Cyngor Tref Bethesda, 
 14. Cyngor Tref Ffestiniog,
 15. Un rhoddwr preifat.

Ein Cefnogwyr

 1. Parc Genedlaethol Eryri
 2. Cyngor Gwynedd
 3. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 4. Cymdeithas Eryri
 5. Cerddwyr Cymru
 6. Cofio Cwmorthin
© 2017 Grŵp Gweithredu Cymunedol Cwm. Cedwir pob hawl. Cynlluniwyd gan Creativity Jones.

Search